Jaarverslag 2023


 

Muziek

Concerten:

Stichting Mens en Muziek Wederkomstkerk nodigt met haar nieuwsbrieven haar publiek elke maand uit voor openbaar toegankelijke concerten en andere muzikale presentaties:

•           Op zaterdag 1 en zondag 2 april mochten we podium bieden aan de Nederlandse Bach Vereniging voor hun generale repetitie voor de Mattheus Passion.

•           In de week van maandag 10 tot en met donderdag 14 juli organiseerde Center Cantus Modalis onder leiding van Rebecca Steward een vijfdaagse cursus over leven en werken van de veelzijdige en invloedrijke Duitse abdis en componiste Hildegard von Bingen, die leefde in de twaalfde eeuw. Zij schreef vele muziekstukken waarvan de meeste liederen werden gezongen in haar eigen kloosters. Haar muziek wordt gekenmerkt door modale toonladders en harmonie, verbonden met haar teksten en visioenen. Naast muziek richtte zij zich ook op theologie, geneeskunde en filosofie.

•           Op zaterdag 23, vrijdag 29 , zaterdag 30 september en zondag 1 oktober presenteerde de theatergroep Bluv met regie en artistieke leiding van Harold Schraven een indrukwekkend theaterstuk over het wel en wee van het christendom: Mistero Buffo , dat een groot enthousiast publiek aantrok.

•           Op zondag 29 oktober verraste de muzikale familie van Lier: Leonard ( piano), Lukas (piano), en Anne Sophie (viool)  in samenwerking met de sopraan Marketa Palova het publiek met een sfeervol herfstconcert. Op het programma stonden o.a. liederen van Schubert, Schumann, Mendelssohn, Elgar en Dvorák. Daarnaast werden diverse kamermuziekwerken ten gehore gebracht: voor pianosolo, viool + piano en piano vierhandig. Van de jonge Tilburgse componist Maurick Reuser werden enkele liederen naar Japanse poëzie vertolkt.

•           Op donderdag 2 november vond er een stemmig allerzielenconcert plaats, uitgevoerd door vocaal ensemble Markant onder leiding van Bernhard Touwen, met medewerking van studenten Zang van het Conservatorium Tilburg en Rob Nederlof op orgel. Zij vertolkten op schitterende wijze het Requiem Luigi Cherubini
 

Overige muziekbijeenkomsten:

In totaal 13 maal ontvingen Frank en Joyce de Graaff hun Nederlands Indische gasten en belangstellenden die affiniteit hebben met Nederlands-Indië die wilden genieten van sfeervolle
Sing Kumpulans.

Daarnaast gaven de bij ons participerende muziekdocenten individuele muzieklessen en eindpresentaties met hun leerlingen en oefenden musici zoveel mogelijk in de ruimten.

Koor Markant repeteerde onder leiding van dirigent Bernard Touwen, met daarnaast regelmatig studiedagen en ingelaste repetities voor concerten, alsook hun jaarlijks terugkerende allerzielenconcert in onze grote zaal op 2 november, hetgeen eveneens terug te vinden is in punt 1a van dit jaarverslag.Mens

Age Visser nodigde ook dit jaar weer zijn gasten op elke laatste dinsdag van de maand uit voor inspirerende Agape maaltijden, waarbij de gasten ieder hun bijdrage leverden. 

De Nederlands-Indische gemeenschap spreken met elkaar over Mens-en-Muziek onderwerpen tijdens de Sing Kumpulans.

Ook gaven wij aan belangstellenden in ons gebouw enkele malen uitleg over de Boodschap van David Zuiderhoek, over ruimte en akoestiek, zoals weerspiegeld wordt in de unieke architectuur en bouwkunst, de symboliek en de driedimensionale kunst en vormgeving van het gebouw. In dit kader was speciaal aandacht voor het glas-in-lood paneel boven de deuren van de grote zaal, dat gerestaureerd is door een gespecialiseerd glas in lood deskundige. Deze restauratie was nodig nadat het paneel door storm in 2021 was geteisterd.  

Inbreng van participanten met het oog op actieve aandacht voor respect en verantwoordelijkheid. Het gaat om bezinning en cultuur.

Bijpassende educatie, waaronder cursussen en bijeenkomsten van participanten. Inzichten over de-escalatie van geweld, inzicht in taal- en woordgebruik versus propaganda.


 

Organisatie

De organisatie steunt op vrijwilligers, zowel in als buiten het bestuur. Al deze vrijwilligers hebben hun bijdrage geleverd, ieder op basis van eigen talenten en mogelijkheden. Het bestuur heeft op de vergaderdata zoveel mogelijk fysiek en zo nodig telefonisch met elkaar overlegd.

Er zijn diverse gesprekken gevoerd met de omgeving en er is verkend welke acties nodig zijn geweest voor de realisatie van de statutaire doelstelling.

Er is tevens ingezet op gebruik en behoud van het gebouw ten behoeve van de continuïteit van het erfgoed, waarin symbolisch de aandacht voor respect, verantwoordelijkheid en cultuur is verbeeld.
In gedrag van de stichting is deze meegegaan met voortdurend gebruik van zonnepanelen, en inzet op lokale verwarming.

Het blijkt een uitdaging om te komen tot behoud van het gebouw met unieke vormgeving voor Nederland, met een boodschap vervat in symboliek en muziek voor het publiek, dat zich daartoe voelt aangetrokken.


 

Participanten

De volgende participanten zijn actief geweest, en aan het einde van de periode nog steeds actief:

•          Kumpulan Sing

•          Markant

•          Bossche Beiaard School

•          CC De Banier

•          Noodgemeente Geredja Protestan Maluku di Belanda, maart 1953

•          GKN

Daarnaast zijn er incidenteel belangstellenden geweest, die een gedeelte van de verslagperiode hebben geparticipeerd of eenmalig hebben bijgedragen aan de doelstelling van de stichting.


 

Algemeen

Naam:
Stichting MensEnMuziek Wederkomstkerk

Website: mensenmuziekwederkomstkerk.nl

Kamer van Koophandel nummer: 63815710

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN):
855413165

Contactgegevens:
mensenmuziekwederkomstkerk.nl
Gabrielle van Ipenburg, contactpersoon stichting Mens en Muziek Wederkomstkerk.
Telefoonnummer contactpersoon bestuur (Gabrielle): 06 255 91 511

Er zijn diverse vrijwilligers actief om podium te bieden voor Mens en Muziek-activiteiten, zoals dat in de doelstellingen van onze stichting staat vermeld.

Rekeningnummer: NL37 RABO 0305 8764 73

 

Doelstellingen en beleid:

De Stichting MensEnMuziek Wederkomstkerk (tot 10-10-2017 Stichting Vrienden van de Wederkomstkerk) heeft de volgende hoofddoelstellingen:

Mogelijk maken dat musici muzikale, instrumentale en vocale vaardigheden tonen. Daarbij wil de stichting muzikale talenten steeds uitdagen en zo optimaal mogelijk tot ontplooiing brengen; Tonen van culturele uitingen, die een relatie hebben met de naleving van ethiek en mensenrechten, alsook projecten die verband houden met de functionaliteit van de Wederkomstkerk of met de bouwkunst van de Wederkomstkerk.

Bevorderen van bijpassende educatie.

De stichting wil een algemeen nut beogende instelling zijn, en heeft derhalve geen winstoogmerk. De manieren waarop de stichting haar doelstellingen in het gebouw van de Wederkomstkerk probeert te bereiken zijn: het organiseren van (podium-)presentatiemomenten, het tonen van cultuur in bijeenkomsten, het aanbieden van cursussen en workshops, die bij één of beide hoofddoelstellingen past.

Het beleid van de stichting is mede gericht op totstandbrenging van verbinding via participanten. De stichting heeft een participatiereglement.

Wat de stichting uitdrukkelijk tegen wil gaan is:
•          Gebrek aan respect voor de ander.
•          Grensoverschrijdend gedrag, waardoor anderen belemmerd worden na te denken of de  verantwoordelijkheid te dragen, die zij aankunnen.

 

Bestuursleden 2023:

•          de heer H.E. van Ipenburg, voorzitter

•          mevrouw L. van den Berg, secretaris

•          de heer H. van Loenen, penningmeester

•          de heer B. van Herpen, lid

•          mevrouw G.M.M. van Ipenburg, lid

 

Beloningsbeleid:

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun activiteiten. Vrijwilligers krijgen een vrijwilligersvergoeding. Zij kunnen daarvan afzien.

Financiële verantwoording ANBI:

Het beleidsplan van 2024 is hier te vinden

Jaarrekening 2023